ท้องถิ่นของเรา Local Journey: เจอนี่

เข้าสู่ช่วงครึ่งทางของการเดินทางของตำบลต้นแบบด้านเด็กและเยาวชน กว่า 31 แห่งทั่วประเทศ ในโครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน โดยโอกาสนี้ โครงการฯ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ เพื่อเสริมพลังให้นักพัฒนาเด็กและเยาวชนและสภาเด็กเยาวชน การเรียนรู้ครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 130 คน จากท้องถิ่น 31 แห่ง ในวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ทีเค. พาเลซ แจ้งวัฒนะ

การพบกันครั้งนี้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน 6 ประเด็น ดังนี้

1. “คิด เห็น เล่น ด้วยภาพ” (visual note) สร้างการเรียนรู้โดยให้เด็กเยาวชนและพี่เลี้ยงนักพัฒนาเด็กและเยาวชนฝึกฝนการเล่าเรื่องต่าง ๆ ผ่านภาพเบื้องต้น การถ่ายทอดการเดินทางของท้องถิ่นในงานด้านเด็กและเยาวชนผ่านการ visual note

2. “กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น” ร่วมสำรวจความเข้าใจการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของเด็กและเยาวชน แลกเปลี่ยนแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนจำลองชุมชนการมีส่วนร่วมในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้

3. “ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเสริมพลัง” สำหรับพี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้ร่วมกันฝึกทักษะการเป็นโคช (coach) การฟัง ถาม สะท้อน เพื่อเริมพลังและลองนำมาใช้จริงในการทำงานร่วมกับเด็กเยาวชนในการออกแบบนวัตกรรมสังคม

4. “เห็น เล่น เล่า” สำหรับสภาเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการออกแบบกองทุนคนรุ่นใหม่ข้ามพื้นที่ ให้มีความแปลกใหม่สร้างสรรค์มากขึ้น

5. “สุขภาวะวัยรุ่น” ชวนให้พี่น้องท้องถิ่นและเด็กเยาวชนหันกลับมาเข้าใจเทรนด์ปัญหาสุขภาพของวัยรุ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อนำปัญหาเหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ

6. “ออกแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะ” เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการสำคัญของนวัตกรรมสังคม แนวทางและรูปแบบการออกแบบนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจนทดลองออกแบบนวัตกรรมทางสังคมโดยวางอยู่บนประเด็นสุขภาวะวัยรุ่นในท้องถิ่น

นอกจากนี้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านนิทรรศการ “Local Journey : เจอนี่” ที่ชวนท้องถิ่นทุกพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานที่ผ่านมานำเสนอในลักษณะของบูธกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ในธีม “ท้องถิ่น ท้องถิ่น ท้องถิ่น”

เราเชื่อว่าการสร้างสังคมไทยดีขึ้นกว่านี้ได้ หากท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของผู้คนจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับท้องถิ่น เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงและสภาเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน และนำประสบการณ์ดี ๆ กลับไปต่อยอดในท้องถิ่น ช่วยกันทำให้ท้องถิ่นเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้

โครงการตำบลต้นแบบฯ ยังต้องการองค์กรปกครองท้องถิ่นมาร่วมเดินทางไปด้วยกัน เพื่อสร้างระบบการนับสนุนคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในหลากรูปแบบทั้งออนไลน์และออนไซด์ เพื่อยกระดับท้องถิ่นสู่การเป็นต้นแบบการทำงานกับคนรุ่นใหม่ ให้แก่ท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่ง ทั่วประเทศ