ผู้เริ่มต้น

ผู้เริ่มต้น

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง พึ่งเริ่มต้นเข้ามาทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน มีประสบการณ์ไม่มากนัก กำลังมองหาตัวช่วยในการเริ่มต้นและเสริมทักษะในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้ในการงานของคุณได้เลย

เครื่องมือแนะนำ

  1. ความรู้พื้นฐานการเป็นโค้ช/พี่เลี้ยง
  2. วิธีการสร้างและฝึกฝนทักษะการโค้ช (ทักษะการฟัง การตั้ง คําถาม และสร้างแรงบันดาลใจ)
  3. Get to know กระบวนการทําความรู้จักสมาชิกสภาเด็ก และเยาวชน ก่อนจัดตั้งคณะทํางาน
  4. วิธีและกระบวนการโค้ชโครงการเยาวชน
  5. I SEE YOU: วิธีการค้นพบเยาวชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่น
  6. วิธีทำแผนท้องถิ่นด้านเด็กและเยาวชนเบื้องต้น