ผู้พัฒนา

ผู้พัฒนา

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนตั้งแต่ 2-5 ปี  เคยทำโครงการร่วมกับเด็กและเยาวชน ต้องการพัฒนาการทำงานด้านเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้ในงานพัฒนาและต่อยอดการทำงานของคุณได้เลย

เครื่องมือแนะนำ

  1. การสร้างการเรียนรู้ การติดตามผลและการถอดบทเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน
  2. วิธีออกแบบและวางแผนใช้พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
  3. วิธีออกแบบกระบวนการค้นหาความสนใจของเด็กและเยาวชนผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน
  4. วิธีออกแบบห้องเรียนชุมชนสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่