ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนมากกว่า5 ปี หรือมีผลงานการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนที่โดดเด่น สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้ต่อยอดหรือขยายผลการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้เลย

เครื่องมือแนะนำ

  1. วิธีออกแบบนวัตกรรมทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน
  2. แนวทางการสร้างความยั่งยืนของสภาเด็กและเยาวชน/กลุ่มเด็กและเยาวชน
  3. วิธีตั้งกองทุนคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น