โค้ชฟอเช้นจ์

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่น จัดทำให้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนขับเคลื่อนงานกิจการสภาเด็กและเยาวชนในมิติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม แต่ละท้องถิ่นย่อมมีเงื่อนไขที่หลากหลาย เผชิญข้อจำกัดและอุปสรรคที่แตกต่างกัน

โค้ชฟอร์เช้นจ์ (coachforchange.co) คือ แพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจับมือพี่น้องท้องถิ่นให้ก้าวไปด้วยกันบนเส้นทางของการทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชน เราพร้อมเป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนข้อมูล เครื่องมือ ตอบข้อสงสัย และรับฟังความเห็นของคนทำงานจริงในทุกพื้นที่ สะท้อนกลับมาปรับปรุงให้เว็บไซต์ของเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจ รู้จริง พึ่งพิงได้

จุดเริ่มต้น

coachforchange.co ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย School of Changemakers (SoC) องค์กรที่ช่วยให้คำปรึกษาผู้สนใจและมีความตั้งใจริเริ่มทำกิจการเพื่อสังคม ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในหลายรูปแบบ เปิดให้ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดไปใช้ได้แบบฟรี ๆ พร้อมทั้งจับมือกับมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) แบ่งปันเครื่องมือการพัฒนาส่งเสริมเด็กและเยาชน ร่วมเผยแพร่ในแพล็ตฟอร์มด้วย 

ต่อมาในปี พ.ศ.2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะปรับปรุงให้ แพล็ตฟอร์มนี้กลายเป็นนิเวศการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนแบบครบวงจร จึงร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ coachforchange.co เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์ แหล่งรวบรวมเครื่องมือ คลังความรู้ พื้นที่ของการแลกเปลี่ยน สำหรับบุคลากรกรท้องถิ่น นักพัฒนาเด็กและเยาวชน พี่เลี้ยง โค้ช บุคคลที่ทำงานกับสภาเด็กและเยาวชน แกนนำเด็กและเยาวชน ตลอดจนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมผ่านการลงมือทำในรูปแบบต่าง ๆ

สนับสนุนโดย