คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 250 - 300 นาที
 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

จะทำอย่างไร…. ให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้ใหญ่หรือพี่เลี้ยงคอยให้การส่งเสริมและสนับสนุนได้อย่างแท้จริง

โครงการสภาเด็กและเยาวชนที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลได้รับนโยบายและมอบหมายให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น มีการประชุมสามัญและจัดทำโครงการเพื่อชุมชนภายใน 1 ปี โดยมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 21 คนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงช่วยเตรียมความพร้อมโครงการให้สภาเด็กและเยาวชนมาเข้าร่วม เนื่องด้วยหลายสาเหตุปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ความพร้อมในด้านทักษะและความสามารถของสภาเด็กและเยาวชน ข้อจำกัดด้านระเบียบและนโยบาย ภาระงานและเงื่อนไขด้านเวลา รวมถึงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเอง อาจไม่สามารถสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเป็นผู้คิดและลงมือทำเองได้เต็มที

หากปีนี้… เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชนได้ลองคิดและลงมือทำโครงการเพื่อชุมชนเองดูบ้าง และกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนคิดโครงการได้ โดยพี่เลี้ยงคอยอำนวยความสะดวก จัดกระบวนการ ตั้งคำถามช่วยให้สภาเด็กและเยาวชนร่วมกันคิดและพัฒนาไอเดียให้เป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นแผนงานนำไปดำเนินการได้จริง อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ดึงศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีและการเป็นเจ้าของร่วม เกิดแรงผลักดันจากภายใน มีพลังในการทำโครงการ ได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกด้วยตนเอง เติบโตและได้เพิ่มศักยภาพของตนเองได้มากขึ้น

จึงขอชวนทดลองใช้เครื่องมือ “วิธีออกแบบนวัตกรรมทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน” ซึ่งทุกท่านสามารถดูรายละเอียนเบื้องต้น และดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการจัดกระบวนการร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนดูได้ หากมีข้อเสนอแนะหลังการใช้เครื่องมือ สามารถแจ้งทีมงานเพื่อกลับไปปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือให้ดีขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาไอเดียเพื่อชุมชนให้กับสภาเด็กและเยาวชน
 • เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนได้ไอเดียสร้างสรรค์และแผนงานในการดำเนินโครงการเพื่อชุมชน
 • เพื่อดึงศักยภาพและสร้างความเป็นเจ้าของร่วมในการนำไอเดียไปลงมือทำจริง

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนเบื้องต้น

 1. เตรียมการ
 2. พบปัญหาร่วมกัน
 3. วิเคราะห์ปัญหา
 4. ฟักตัวทางความคิด
 5. นวัตกรรมเบ่งบาน
 6. ประเมินนวัตกรรม
 7. ทดสอบและลงมือทำ
 8. ยอมรับผลจากการค้นพบ

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 250 - 300 นาที

Partner

Social Innovation & Youth

Tools Related: