วิธีออกแบบและวางแผนใช้พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :

  เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและเทศบาล มีเครื่องมือในการออกแบบศูนย์ประสานงานร่วมกัน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระยะเวลาที่ใช้ : 180 - 300 นาที
 • ระดับความยาก : ยาก
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ประกาศให้สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล เทศบาล อำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็น จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ประเมินเรื่องที่มีผลกระทบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและเทศบาลเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการได้ต่อเนื่อง หากเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงช่วยให้สภาเด็กและเยาวชนที่รับผิดชอบตั้งศูนย์ประสานงานเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการรวมตัว เก็บข้อมูล ออกแบบและดำเนินโครงการต่างๆ ช่วยให้สภาเด็กและเยาวชนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและส่งต่อบทบาทให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนในรุ่นต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและเทศบาล มีเครื่องมือในการออกแบบศูนย์ประสานงานร่วมกัน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ดำเนินการตามบทบาทและหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนเบื้องต้น

 1. หาความต้องการของเด็กและเยาวชน
 2. เลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน
 3. ค้นหาข้อมูลสถาการณ์เด็กและเยาวชนในพื้นที่
 4. วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการติดตาม
 5. จัดทำแผนการดำเนินงาน
 6. ถ่ายถอดสู่สังคมภายนอก

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ยาก
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 180 - 300 นาที

Partner

Social Innovation & Youth

Tools Related: