youth funds

คำแนะนำ

  • วัตถุประสงค์ :
  • ระยะเวลาที่ใช้ : 60 - 90 นาที
  • ระดับความยาก : ปานกลาง
  • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มีระเบียบให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจัดตั้งและดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนั้นๆ เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ และมีงบประมาณ 20,000 บาทสนับสนุนต่อปี เพื่อจัดประชุมและดำเนินโครงการเพื่อชุมชนของสภาเด็กและเยาวชนตำบล

เงินทุนสนับสนุนดังกล่าวหลายพื้นที่อาจใช้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการให้สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคม เช่นเดียวกับศักยภาพและทักษะของสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงเด็กและเยาวชนในท้องที่ เนื่องจากโครงการหรือนวัตกรรมทางสังคม และทักษะความสามารถของเด็กและเยาวชนนั้นจำเป็นจะต้องทำซ้ำ ทำอย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผล

จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หากองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตระหนักเห็นถึงความสำคัญ ต้องการหารูปแบบการระดมทุนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ลองนำเครื่องมือหรือกระบวนการไปประยุกต์ใช้ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลมีเครื่องมือหรือกระบวนการสร้างกองทุนเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมรอบข้างได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนเบื้องต้น

  1. สำรวจประสบการณ์ด้านกองทุนภายในพื้นที่
  2. ออกแบบกองทุนด้านเด็กและเยาวชนในฝัน
  3. องค์ประกอบกองทุนในฝัน

คำแนะนำ

  • ระดับความยาก : ปานกลาง
  • ระยะเวลาที่ใช้ : 60 - 90 นาที

Partner

Social Innovation & Youth

Tools Related: