คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และ/หรือ สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและเทศบาล มีเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการค้นหาความชอบและความสนใจสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน
  • เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ค้นพบความชอบและความสนใจ เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 150 - 180 นาที
 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลหลายพื้นที่พบกับความท้าทายในการดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล เนื่องด้วยไม่มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่พร้อมเป็นตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน บางพื้นที่มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนดำเนินโครงการ แต่มีเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้ากิจกรรมน้อยเพราะไม่รู้จักคณะทำงาน

จะดีกว่าไหม… หากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลมีกระบวนการบ่มเพาะและเตรียมพร้อมเด็ก ให้รู้จักความชอบและความสนใจของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความพร้อม 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ที่เป็นต้นทุนสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกทั้งการจัดกิจกรรมทำให้เด็กและเยาวชนในชุมชนรู้จักเรา เราเองที่เป็นคณะทำงานก็ได้รู้จักเด็กในพื้นที่มากขึ้น เห็นความเป็นผู้นำและศักยภาพที่จะเข้ามาเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลได้ต่อไปในอนาคต หรืออาจใช้รูปแบบกิจกรรมนี้เป็นแนวทางในการริเริ่มและลงมือทำโครงการของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลเองก็เป็นได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง และ/หรือ สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและเทศบาล มีเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการค้นหาความชอบและความสนใจสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน
 • เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ค้นพบความชอบและความสนใจ เพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ขั้นตอนเบื้องต้น

 1. เตรียมทีมและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 2. ออกแบบกิจกรรมและกระบวนการ
 3. สรุปและประเมินผล

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 150 - 180 นาที

Partner

Khao Pluek Thai Bueng

Tools Related: