คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดการเป็นโค้ชและแยกความแตกต่างของกับบทบาทอื่นๆ ได้ เช่นกระบวนกร
  ผู้สอน ที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยง
  • เพื่อกำหนดบทบาทของตนเองในการเป็นพี่เลี้ยงเด็กและเยาวชน

 • ระยะเวลาที่ใช้ : 90 นาที
 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

วัตถุประสงค์

• เพื่อทำความเข้าใจแนวคิดการเป็นโค้ชและแยกความแตกต่างของกับบทบาทอื่นๆ ได้ เช่นกระบวนกร
ผู้สอน ที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยง
• เพื่อกำหนดบทบาทของตนเองในการเป็นพี่เลี้ยงเด็กและเยาวชน

ขั้นตอนเบื้องต้น

1. การทำความเข้าใจบทบาทที่แตกต่างกันด้วย FAST Model
2. การกำหนดบทบาท Role of Coach
3. จุดตั้งต้นการโค้ช Session Zero

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 90 นาที

Partner

school of changemakers

Tools Related: