คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสามารถวางแผน บันทึก และสำรวจตัวเองในการเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงให้แก่สภา
   เด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการทำงานร่วมกับสภาเด็ก
   และเยาวชน
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 60-90 นาที
 • ระดับความยาก : ง่าย
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

พี่เลี้ยงและผู้นำเยาวชนในแต่ละวาระจะทำงานร่วมกันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี การวางแผนการทำงานและ
วางเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีมีความเข้าใจตรงกันในการทำงาน รวมถึงการบันทึกข้อมูล
ในแต่ละครั้งที่เจอกันเพื่อเป็นเป็นการอ้างอิงและเตือนตัวเองของโค้ชไม่ให้หลุดประเด็น และนำมาทบ
ทวนตัวเองให้ได้เห็นภาพรวมการทำงานร่วมกันกับผู้นำเยาวชนของตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การส
ร้างความสำพันธ์ที่่มั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสามารถวางแผน บันทึก และสำรวจตัวเองในการเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงให้แก่สภา
  เด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสามารถประเมินตนเองเพื่อพัฒนา และปรับปรุงการทำงานร่วมกับสภาเด็ก
  และเยาวชน

ขั้นตอนเบื้องต้น

1. วางแผนการโค้ชสภาเด็กและเยาวชน
2. บันทึกการโค้ช
3. สำรวจตนเองหลังจากการโค้ช

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ง่าย
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 60-90 นาที

Partner

school of changemakers

Tools Related: