คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :
  •  เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงพบไอเดียในการค้นหาเยาวชนที่มีแนวโน้มเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง
  • เพื่อค้นหา “สายใย (ด้ายแดง)” ระหว่างเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน อปท. และชุมชน
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 60 นาที
 • ระดับความยาก : ง่าย
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

จะทําอย่างไร… หากท่านในฐานะพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน ต้องเริ่มต้นพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มี
ประสิทธิภาพ แต่ไม่รู้ว่าจะไปตามหาเยาวชนที่มีแนวโน้มเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จากที่ไหน
สําคัญกว่านั้น… ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าสภาเด็กและเยาวชนในความดูแลของท่านมีความพร้อมที่จะร่วม
ทุกข์
ความเชื่อของชาวจีนที่กล่าวว่า “ตํานานเรื่องด้ายแดงมีจุดกําเนิดมาจากประเทศจีน โดยมีความเชื่อว่า
ด้ายแดงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างชายหญิงที่เป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติที่แล้ว ซึ่งเป็นเหมือนแรงอธิษฐาน
ของหนุ่มสาวที่ซื่อตรงต่อความรักซึ่งกันและกันแต่ไม่สามารถครองรักกันได้ ก่อนที่ทั้งสองจะตายจากกัน
ไปได้ขอพรต่อสวรรค์เพื่อให้ทั้งคู่ได้กลับมาครองรักกันอีกในภพชาติต่อไป” (imageholiday. ออนไลน์)
วิธีการค้นพบเยาวชนนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือที่ใช้ชื่ออย่างง่ายว่า “I SEE YOU” เครื่องมือ
เพื่อการค้นหาเยาวชนที่มีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันครอบครัว รักบ้านเกิด มีความฝัน
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นของตนเอง รู้สึกการเป็นเจ้าของร่วม และพร้อมทํางานตามวาระ
และโอกาสจะเอื้ออํานวย

วัตถุประสงค์

 •  เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงพบไอเดียในการค้นหาเยาวชนที่มีแนวโน้มเป็นนักสร้างการเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อค้นหา “สายใย (ด้ายแดง)” ระหว่างเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน อปท. และชุมชน

ขั้นตอนเบื้องต้น

1. เด็กมีใจ จบงานได้อยู่แห่งไหน (ค้นหาคนในสถานที่)
2. แล้วสิ่งใด ฉับรับ-ให้ เธอให้-รับ (ประโยชน์ร่วม)
3. สัญญารักเริ่มได้ ผูกด้ายแดง (ข้อตกลงการทํางานร่วมกัน)

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ง่าย
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 60 นาที

Partner

Social Innovation & Youth

Tools Related: