วิธีการสร้างและฝึกฝนทักษะการโค้ช (ทักษะการฟัง การตั้ง คําถาม และสร้างแรงบันดาลใจ)

คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสามารถเตรียมฝึกการฟังอย่างตั้งใจ และการถามแบบโค้ชได้ด้วยตัวเอง
  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเห็นแรงจูงใจของตนเอง และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำเยาวชน
   แต่ละบุคลิกได้
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง 30 นาที
 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

การทำงานกับผู้นำเยาวชนนอกจากการเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงในเรื่องการทำโครงการต่าง ๆ แล้วนั้น ในบาง
ครั้งยังรวมไปถึงเรื่องอื่น ๆ ในชีวิตเช่น การเรียน หรือชีวิตส่วนตัวด้วยเช่นกัน และหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุด
ที่เยาวชนต้องการจากพี่เลี้ยงคือความเข้าใจ รับฟัง และพร้อมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพไปด้วยกัน ดังนั้น
ทักษะที่จำเป็นต้องมีของพี่เลี้ยงหรือโค้ชคือ ทักษะการฟัง การถามคำถามเพื่อช่วยหาทางออก และ การ
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำเยาวชน ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้นำเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความเข้าใจระหว่างกัน


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสามารถเตรียมฝึกการฟังอย่างตั้งใจ และการถามแบบโค้ชได้ด้วยตัวเอง
 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเห็นแรงจูงใจของตนเอง และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้นำเยาวชน
  แต่ละบุคลิกได้

ขั้นตอนเบื้องต้น

1. ฝึกฝนทักษะการฟัง
2. ฝึกฝนทักษะการถาม
3. สร้างแรงจูงใจ

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 2 ชั่วโมง 30 นาที

Partner

school of changemakers

Tools Related: