คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :
  • เพื่อสร้างแนวทางการทำงานสภาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนและหาหนทางแก้ปัญหาการดำเนินงาน
   ในปัจจุบัน
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 60-90 นาที
 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน เช่นการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนนั้นเป็นงานที่จำเป็น
ต้องใช้ทรัพยากรทั้งแรงกายแรงใจผู้ดำเนินงานและงบประมาณไม่น้อย รวมถึงต้องดำเนินงานต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานานจึงเห็นผล ทำให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมักประสบปัญหาภาระงานมาก ขาด
งบประมาณและจัดกิจกรรมได้เป็นครั้งคราว แทนที่จะสามารถวางแผนและดำเนินงานสนับสนุนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งจากการวางระบบงานหรือการระดมการสนับสนุนจาภาคส่วนต่างๆ
เครื่องมือนี้พัฒนามากจากพื้นฐานการคิดแบบการผู้ประกอบการสังคม คือการมองหาโอกาสและช่องว่าง
ในการแก้ปัญหาหรือสร้างโมเดลจากความสนใจและความสามารถที่มี โดยมีคำถามชวนคิดถึงการเข้าใจ
ปัญหาในการทำงาน หรือสำรวจความคิดของเราต่อการสร้างความยั่งยืน ว่าคือการสร้างระบบการ
ทำงาน การสร้างทีม การต่อรุ่นพี่สอนน้อง หรือการระดมทุนในลักษณะการตั้งกองทุน หรือหากิจกรรม
ระดมทุนประจำปี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างแนวทางการทำงานสภาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนและหาหนทางแก้ปัญหาการดำเนินงาน
  ในปัจจุบัน

ขั้นตอนเบื้องต้น

1. ตั้งเป้าหมายความยั่งยืน หรือระบุปัญหาการทำงาน
2. ประเมินการดำเนินงานในปัจจุบัน
3. วางแนวทางการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 60-90 นาที

Partner

school of changemakers

Tools Related: