วิธีออกแบบห้องเรียนชุมชนสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 250 - 300 นาที
 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ข้อ 2 ประกาศให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลและเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ในการ “ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน” ส่งผลให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลและเทศบาลหลายพื้นที่เลือกทำโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ช่วยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำ เพื่อช่วยให้สภาเด็กและเยาวชนออกแบบการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง อบต./เทศบาล ช่วยจัดกระบวนการ หรือให้คำแนะนำแนวทาง การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนแก่สภาเด็กและเยาวชนได้
 • เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลและเทศบาล สามารถออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนเบื้องต้น

 1. ทำความรู้จักและเข้าใจความต้องการของผู้เรียน (เด็กและเยาวชนในพื้นที่)
 2. ร่วมออกแบบหลักสูตรเรียนรู้ชุมชน
 3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ชุมชน

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ปานกลาง
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 250 - 300 นาที

Partner

Social Innovation & Youth

Tools Related: