คำแนะนำ

 • วัตถุประสงค์ :

  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลสามารถทำแผนท้องถิ่นด้านเด็กและเยาวชนเบื้องต้นได้

 • ระยะเวลาที่ใช้ : 30 นาที
 • ระดับความยาก : ง่าย
 • วัสดุและอุปกรณ์ :

เกริ่นนำ

ถึงแม้ว่าโครงการสภาเด็กและเยาวชนไม่ใช่นโยบายที่มาจากต้นสังกัดโดยตรง องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลหลายแห่งจำเป็นต้องรับมาดำเนินการ เนื่องด้วยเป็นพระราชบัญญัติฯ​ ประกอบกับ อบต./เทศบาลกระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ และมีแผนการดำเนินการด้านเด็กและเยาวชนระดับท้องถิ่นอยู่แล้ว ส่งผลให้หน่วยงานภายใน อย่างเช่น กองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่ม ถึงแม้ว่าจะมีภารกิจค่อนข้างมาก

“จะทำอย่างไรให้โครงการสภาเด็กและเยาวชนกับแผนด้านเด็กและเยาวชนของท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้วเป็นเรื่องเดียวกันได้” เพื่อป้องกันภาระงานที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ผลงานออกมาประสบความสำเร็จ เกิดประโยชน์ได้ทั้งต่องานของอบต./เทศบาลและโครงการสภาเด็กฯ

ดังนั้นการวางแผนให้โครงการสภาเด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของแผนท้องถิ่นด้านเด็กและเยาวชนของ อบต./เทศบาลได้นั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องวางทิศทางการทำงาน โดยดึงจุดแข็งและจุดเด่ดต่างๆ ของพื้นที่มาออกแบบวิธีการ เพื่อให้ได้แผนเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลสามารถทำแผนท้องถิ่นด้านเด็กและเยาวชนเบื้องต้นได้

ขั้นตอนเบื้องต้น

 1. ตั้งวิสัยทัศน์
 2. ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อน
 3. วานแผนขั้นตอนดำเนินการ

คำแนะนำ

 • ระดับความยาก : ง่าย
 • ระยะเวลาที่ใช้ : 30 นาที

Partner

Social Innovation & Youth

Tools Related: