ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนมากกว่า5 ปี หรือมีผลงานการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนที่โดดเด่น สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้ต่อยอดหรือขยายผลการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้เลย