เครื่องมือเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

tools for change

ผู้เริ่มต้น

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง พึ่งเริ่มต้นเข้ามาทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน มีประสบการณ์ไม่มากนัก กำลังมองหาตัวช่วยในการเริ่มต้นและเสริมทักษะในการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้ในการงานของคุณได้เลย

ผู้พัฒนา

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนตั้งแต่ 2-5 ปี  เคยทำโครงการร่วมกับเด็กและเยาวชน ต้องการพัฒนาการทำงานด้านเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้ในงานพัฒนาและต่อยอดการทำงานของคุณได้เลย

ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องมือที่แนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนมากกว่า5 ปี หรือมีผลงานการทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนที่โดดเด่น สามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้ต่อยอดหรือขยายผลการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้เลย